Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för beställning av tjänster/kurser av Sobusiness AB, 559121-4985, Birger Jarlsgatan 18, 11434 Stockholm, Sverige (” Sobusiness.com”).

Genom att beställa en tjänst/kurs som tillhandahålls av Sobusiness.com (Sobusiness AB) eller genom att anmäla sig till Sobusiness.com (Sobusiness AB) e-postutskick anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (nedan Villkoren). Sobusiness.com (Sobusiness AB) förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan föregående avisering.

1. Inledning

Sobusiness.com (Sobusiness AB) tillhandahåller kurser i att starta eget online företag (nedan Tjänsten) och förmedlas till betalande kund (nedan Kunden).

2. Beställning

Innan en beställning görs skall Villkoren läsas igenom noggrant. Såvida ej annat uttryckligen angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan Kunden och Sobusiness.com (Sobusiness AB) när genomförd beställning gjorts. Efter genomförd beställning skickar Sobusiness.com (Sobusiness AB) ett e-postmeddelande till den e-postadress som Kunden har lämnat i samband med beställningen. Kunden ansvarar för att lämna korrekt e-postadress.

3. Betalning

Betalning av de tjänster som tillhandahålls av Sobusiness.com (Sobusiness AB) sker via kortbetalning eller via Klarna beroende på vilken kurs studenten köper.

Betalning av Tjänster hanteras av Sobusiness.com (Sobusiness AB).

Kursavgiften ligger på mellan 25 000 - 50 000 SEK beroende på vilken kurs studenten köper och då får kunden åtkomst till

- Timtals med inspelat kursmaterial
- Veckovis live video coaching över Zoom
- Access till ett community med alla studenter
- Färdiga mallar för juridik och administration

4. Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (Ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska du meddela detta till Sobusiness.com (Sobusiness AB) via e-post till support@sobusiness.com under Ångerfristen. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen.

5. Rättigheter

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Sobusiness.com (Sobusiness AB) produkter och tjänster tillkommer Sobusiness.com (Sobusiness AB). Innehåll i det utbildningsmaterial som tillhandahålls av Sobusiness.com (Sobusiness AB) är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Sobusiness.com (Sobusiness AB). Digital utbildning och tillhörande utbildningsmaterial får inte göras tillgängligt eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift. Kunden får en i tid begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda beställd utbildning och för internt bruk.

Du godkänner härmed att Sobusiness får använda dina resultat som du får av våra kurser som marknadsföring på sociala medier, internet, PR. 

DU godkänner att äganderätten till allt material och information som tillhandahålls av Sobusiness.com är konfidentiell och utgör Sobusiness.com egendom. All upphovsrätt liksom annan immateriell rätt tillhör enbart och uteslutande Sobusiness.com egendom. Sådant material och information får endast användas av Studenten efter godkännande av Sobusiness.com.

6. Force majeure

Om Sobusiness.com (Sobusiness AB) förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, krig och myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. Sobusiness.com (Sobusiness AB) ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför Sobusiness.com (Sobusiness AB) kontroll.

7. Reservationer

Innehållet i utbildningarna, det material samt den information som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och Sobusiness.com (Sobusiness AB) garanterar inte att Kunden uppnår något specifikt resultat.

Sobusiness.com (Sobusiness AB) friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada som uppstår för Kunden och/eller tredje man i samband med användandet av Tjänsten. Innehållet i utbildningarna samt information och tips som Kunden får av Sobusiness.com (Sobusiness AB) är endast ämnat att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Kunden ansvarar för att rådgöra med läkare innan något beslut fattas baserat på utbildningsmaterial, tips och/eller information som Kunden fått av Sobusiness.com (Sobusiness AB) för att undersöka eventuella hälsoeffekter. Sobusiness.com (Sobusiness AB) ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Sobusiness.com (Sobusiness AB) förbehåller sig rätten att vid sjukdom, bortgång eller annat förhinder ställa in eventuella kurstillfällen utan att bli återbetalningsskyldig gentemot kursdeltagare. Sobusiness.com (Sobusiness AB) förbehåller sig även rätten att genomföra ändringar vad gäller exempelvis priser, tider, kursinnehåll och tryckfel i skriftliga dokument eller på Sobusiness.com (Sobusiness AB).

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte Kundens rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Sobusiness.com (Sobusiness AB) reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor eller på något vis missbrukar användandet av Tjänsten. En sådan uppsägning sker omedelbart och Kunden meddelas via e-post.

8. Personuppgifter

När du genomför en anmälan till kurs eller e-postutskick hos Sobusiness.com (Sobusiness AB) uppger du dina personuppgifter. I samband med din anmälan och samtyckt till vår integritetspolicy godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet (se Sobusiness.com (Sobusiness AB) privacy villkor). Sobusiness.com (Sobusiness AB) kommer att behandla Kunders personuppgifter, såsom namn, personnummer, adresser och telefonnummer, genom att uppgifterna registreras i Sobusiness.com (Sobusiness AB) kundregister i syfte att bland annat kunna kommunicera med Kunder kring utbildningen samt erbjudanden och relevant information om de tjänster som Sobusiness.com (Sobusiness AB) erbjuder. Sobusiness.com (Sobusiness AB) är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter. För kunder som anmält sig till en kurs hos Sobusiness.com (Sobusiness AB)  sparas personuppgifter i upp till tre (3) år efter kursslut om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid. För kunder som anmält sig till prenumeration på Sobusiness.com (Sobusiness AB) e-postutskick sparas uppgifterna till dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick. Du har enligt Dataskyddsförordningen (The GeneralData Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i sådant fall via e-post på support@sobusiness.com. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen. För vidare information, se vår integritetspolicy).

9. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.sobusiness.com. Om du besöker http://www.sobusiness.com behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför vi använder cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Sobusiness.com (Sobusiness AB) webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Hur kan du kontrollera Sobusiness.com (Sobusiness AB) användande av cookies?

Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra överinställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare. Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post iSverige. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida:http://www.pts.se/.

10. Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren bestäms av svensk lag. I händelse av en tvist mellan Kunden och Sobusiness.com (Sobusiness AB) ska en sådan tvist ska lösas genom direkt kommunikation mellan Kunden och (Sobusiness AB). Genom att godkänna Villkoren samtycker Kunden till att inte kommer att delta i någon form av aktivitet eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän svärtning av företaget.

11. Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor eller funderingar relaterade till Tjänsterna eller Villkoren per e-post till: support@sobusiness.com.